Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lainahinnasto.fi
Draivi Media Oy
PL 215
00101 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jaakko Salo
info (at) lainahinnasto.fi

3. Rekisterin nimi

Lainahinnasto.fi suoramarkkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin sisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia, rekisterin käyttötarkoituksen vaatimia tietoja:
– etu- ja sukunimet
– sähköpostiosoite
– sukupuoli
– ikä ja syntymäaika
– postiosoite
– markkinointiluvat ja -kiellot
– mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
– rekisterinpitäjän keräämiä käyttö-, tapahtuma- ja analyysitietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on kerätty rekisteröiydyltä itseltään rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden sivustoilta ja kilpailuista. Tietoja voidaan päivittää ja täydentää väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista julkisten tai yksityisten tahojen tarjoamista palveluista ja rekistereistä.

7. Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.
Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen..

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.